Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00633/08-148

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10. 1. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10. 1. 2018 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

pozemek parcelní číslo 502, zastavěná plocha a nádvoří,

Stavba stojí na pozemku p.č.: 502

Součástí je stavba: Litobratřice, č.p. 117, bydlení

pozemek parcelní číslo 3378, lesní pozemek,

pozemek parcelní číslo 3379, trvalý travní porost,

pozemek parcelní číslo 3421, lesní pozemek,

pozemek parcelní číslo 3422, trvalý travní porost,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Litobratřice, katastrální území Litobratřice, na listu vlastnictví č. 301 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, ve výlučném vlastnictví povinného Slavoje Musila, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o přízemní, podsklepenou stavbu, která obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 1+1 bez příslušenství. V pravděpodobném prostoru sociálního zázemí domu se nachází suchý záchod a vana. Prostor je v havarijním stavu. Dům je vybydlený, velmi zchátralý. Součásti a příslušenství: vedlejší stavba – sklad, vodovodní přípojka, vodoměrná šachta (je společná se sousední nemovitostí).

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 20. 5. 2013, č.j. 049 EX 00633/08-070, částkou 83.495,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 55.663,- Kč

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 15.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0063308 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43895

 _________________________________________________________________________________________________

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00634/04-253, 202

Nový termín elektronické opakované dražby, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz se stanovuje na den 13. 12. 2017. Čas zahájení elektronické opakované dražby je ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické opakované dražby je stanoveno na den 13. 12. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby je:

  • budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 42, rod. dům,

se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení. 

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 24. 4. 2015, č.j. 049 EX 00634/04-133 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 25.4.2016, č.j. 15 Co 217/2016, částkou 1.950.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 975.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 80.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0063404 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=43708&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=8**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3304****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps89[0]=-1**

 

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00162/08-220

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 6. 12. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 6. 12. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- Pozemek, parcela St. 1894/1 o výměře 435m2, zastavěná plocha a nádvoří

  Na pozemku stojí stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 2697, rod. dům,

- Pozemek, parcela 1102/3 o výměře 768m², zahrada

- Stavba, část obce Havlíčkův Brod čp. 2697, rod. dům na parcele č. St. 1894/1, St. 1894/2, LV 10001

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Havlíčkův Brod, katastrální území Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 171 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, ve výlučném vlastnictví povinného Libora Zvolánka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o přízemní rodinný dům, částečně podsklepený s půdním prostorem. Stavba stojí zčásti na cizím pozemku (parcela St. 1894/2, LV 10001). V objektu je 1 bytová jednotka o velikosti 4+1. Součásti a příslušenství: garáž s dřevníkem a dílna s chlévy (obě stavby stojí na cizím pozemku č. 2348/2, LV 10001), jímka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, bazén, zpevněné plochy, oplocení, trvalé porosty.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 22. 9. 2017, č.j. 049 EX 00162/08-218, částkou 1.400.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 933.333,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 90.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0016208 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43591

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00394/07-202

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 29. 11. 2017 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 29. 11. 2017 v 11.00 hod..

Předmětem dražby jsou:

id. ½ pozemku parcelní číslo 456 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Vrbice, č.p. 3, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 456

id. ½ pozemku parcelní číslo 1271/3 označeného jako pozemková parcela, orná půda,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Vrbice, katastrální území Vrbice u Velkých Pavlovic, na listu vlastnictví č. 85 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště v Hustopečích, v podílovém spoluvlastnictví povinné Zdenky Prudíkové s výší podílu 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o řadový rodinný dům, který je dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou bez stavebně upraveného podkroví na obytné místnosti. Pozemek zastavěné plochy a nádvoří je zastavěný rodinným domem na východní straně, západní část pozemku je zpevněná hrubým betonem a zastavěná vedlejšími stavbami: zemním sklepem s přístupem ze dvorku, letní kuchyní, dílnou a bývalými chlévy. Stavba je napojena na přípojky: elektro, veřejný vodovod, rozvod zemního plynu. Kanalizace je svedena do vlastní jímky.

Druhá ideální polovina předmětných nemovitostí bude v insolvenčním řízení dražena společností KOVA Group a.s., IČ 274 11 672 dne 29.11.2017 od 11.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.realdrazby.cz.

Výsledná cena dražených nemovitostí je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17.10.2011, č.j. 049 EX 00394/07-059, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19.4.2012, sp.zn. 26 Co 637/2011, částkou 870.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 435.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 70.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0039407 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43496

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

22. 11. Cecílie

Zítra: Klement

Návštěvnost stránek

080989
Exekutorský úřad Pelhřimov