Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00310/15-211, 278

Nový termín 1. elektronické dražby, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz, nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 22.6.2017, č.j. 049Ex 00310/15-211 se stanovuje na den 12.9.2018.

Čas zahájení elektronické dražby je ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12.9.2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

  • pozemek, parcela č. 1139 o výměře 1420 m², zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj;Stavba stojí na pozemku p.č.: 1139,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří na listu vlastnictví č. 3569. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví Miroslava Dolanského, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o provozní objekt sestávající z administrativní části a prodejny, na kterou navazují skladovací prostory. Nemovitá věc je vhodná svým dispozičním řešením pro lehkou výrobu či skladování s administrativním a sociálním zázemím. Objekt se nachází v areálu ZLK v ulici Nádražní ve východní části města. Nemovité věci jsou napojeny na inženýrské sítě vodovod, kanalizaci a elektro. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrských sítí.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 14.12.2016, č.j. 049 EX 00310/15-167, částkou 5.445.000,- Kč (cena dle znaleckého posudku, tj. 4.500.000,- Kč + DPH).

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 3.630.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0031015 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=46821&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=12**st=**taa=1**psn3[0]=60****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=3503****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps36[0]=-1**

________________________________________________________________________

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00211/07-451

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 18. 7. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18. 7. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou: 

  • id. ½ pozemku parcelní číslo 1, označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

           Součástí je stavba: Bor, č. p. 5, bydlení

           Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 1

  • id. ½ pozemku parcelní číslo 27, označeného jako pozemková parcela, zahrada,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Střítež, katastrální území Bor u Božejova, na listu vlastnictví č. 75 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště v Pelhřimově, v podílovém spoluvlastnictví povinného Tomáše Hurty s výší podílu ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost situovanou na okraji místní části. Objekty nemovitosti mají tvar písmene U s vnitřním dvorem, který je uzavřen ohradní zdí. Obytná část – přízemní, částečně podsklepený objekt, bez využití podkroví pro bydlení, zděný, sedlová střecha, obsahuje byt 1 + 4, koupelnu, záchod a chodby. Součásti a příslušenství – přípojky na inž. sítě, zpevněné plochy, ohradní zeď dvora, oplocení včetně vrat a vrátek.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 13. 9. 2013, č.j. 049 EX 00211/07-202, částkou 415.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 207.500,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 40.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0021107 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46790

________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00323/03-231

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11. 7. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11. 7. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

  • pozemek parcelní číslo 725/9 označený jako pozemková parcela, trvalý travní porost,
  • pozemek parcelní číslo 790 označený jako pozemková parcela, lesní pozemek,
  • pozemek parcelní číslo 797/4 označený jako pozemková parcela, lesní pozemek,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Střížov, katastrální území Střížov nad Malší, na listu vlastnictví č. 285 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště České Budějovice, ve výlučném vlastnictví povinného Michala Boříka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražených nemovitostí je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26. 4. 2018, č.j. 049 EX 00323/03-227, částkou 72.640,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 48.427,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 8.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0032303231 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46682

___________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00323/03-230

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11. 7. 2018 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11. 7. 2018 v 11.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

  •  pozemek parcelní číslo 22/1, lesní pozemek,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Nová Bystřice, katastrální území Mnich u Nové Bystřice, na listu vlastnictví č. 425 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, ve výlučném vlastnictví povinného Michala Boříka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26. 4. 2018, č.j. 049 EX 00323/03-227, částkou 94.970,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 63.313,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 9.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0032303230 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46680

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00323/03-229

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10. 7. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10. 7. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

  • pozemek parcelní číslo 939/1 označený jako pozemková parcela, lesní pozemek,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Ratiboř, katastrální území Ratiboř u Jindřichova Hradce, na listu vlastnictví č. 253 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, ve výlučném vlastnictví povinného Michala Boříka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26. 4. 2018, č.j. 049 EX 00323/03-227, částkou 60.610,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 40.407,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 7.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0032303229 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46677

 _________________________________________________________________________________________________

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00786/04-146

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20. 6. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20. 6. 2018 ve 14.00 hod.

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:

- id. ¼ pozemku, parcela St. 73/1 o výměře 449m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Staňkov, č.p. 72, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 73/1

- id. ¼ pozemku, parcela 428/5 o výměře 302m2, zahrada,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha,

- id. ¼ pozemku, parcela 641/13 o výměře 28 m2, ostatní plocha,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Staňkov, katastrální území Staňkov, na listu vlastnictví č. 118 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště v Jindřichově Hradci, v podílovém spoluvlastnictví povinné Věry Ševčíkové s výší podílu 1/4, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Objekt rodinného domu je postaven převážně ze smíšeného zdiva se zastřešením klasickým krovem s taškovou krytinou s půdním prostorem určeným pouze jako skladový prostor. Bytové prostory s dispozicí 2 pokoje, kuchyň, chodba a malá veranda se sprchou a WC. Bytové prostory mají lokální vytápění, zdrojem vody je vlastní studna, objekt s rozvodem elektro. Hlavní stavbu rodinného domu doplňuje vedlejší stavba malé stáje navazující na obytnou část, se kterou tvoří jeden celek a samostatně stojící stavba skladové kolny. Zjištěné venkovní úpravy – přípojka vody ze studny k obytné části, žumpa s kanalizační přípojkou napojující obytnou část, oplocení oceňovaných pozemků se vstupními vrátky a vraty.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 29. 1. 2015, č.j. 049 EX 00786/04-070, částkou 112.500,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 56.250,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 15.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0078604 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46403

  

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Návštěvnost stránek

088532
Exekutorský úřad Pelhřimov