Dražby nemovité

 

Dražba id. 1/2 domku evid. č. 18 se zahradou v PohlediELEKTRONICKÁ  DRAŽBA, čj. 049 EX 00003 / 00 - 001


Předmětem dražby jsou: 

-id ½ pozemku parcelní číslo 10/2 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

 Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav.,

 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/2,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 11 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

 Součástí je stavba: Pohleď, č.e. 18, rod. rekr,

 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 30/3 označeného jako pozemková parcela, zahrada,


se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Pohleď, katastrální území Pohleď, na listu vlastnictví č. 192 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě, v podílovém spoluvlastnictví úpadce Martiny Vošické, výše podílu - 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

Příslušenství: vedlejší stavby, oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka ocelová, přípojky IS.
Součásti a příslušenství: garáž, venkovní úpravy.

Druhý spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ ve vlastnictví Zdeňka Vošického draží JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha – východ dne 15.9.2016, č.j. 081 Ex 04819/06-280.

KDY: 13.9.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 110.000,-Kč

Jistota: 30.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba RD čp. 370 se zahradou v HevlíněELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00339 ú 15 - 084


Předmětem dražby jsou:

- pozemek, parcela č. 756 o výměře 554 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Hevlín, č.p. 370, rod.dům;

Stavba stojí na pozemku p.č.: 756;

- pozemek, parcela č. 757 o výměře 309 m², zahrada;se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Hevlín, katastrální území Hevlín, na listu vlastnictví č. 459 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.Jedná se o řadový koncový dům. Z ulice je vchod do zvýšeného 1. NP a vjezd do garáže vedle domu. Ve dvoře je podél domu terasa, na dvůr navazuje zahrada. Dům je zděný, zastřešený sedlovou střechou. Vytápění je pravděpodobně ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům je připojen na elektřinu, zemní plyn a veřejný vodovod. Pravděpodobně je dům napojen na veřejnou kanalizaci.

Součásti a příslušenství: garáž, venkovní úpravy.


KDY: 5.10.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 2.333.333,-Kč

Jistota: 150.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba id. 1/40 pozemků v kú Starý Láz


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00827 / 08 - 092


Předmětem dražby jsou:

- id. 1/40 pozemku, parcela 27/3 o výměře 264m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 27/4 o výměře 92m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 82/1 o výměře 27627m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 82/2 o výměře 286m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 104/5 o výměře 3000m², trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 106/8 o výměře 1934m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 106/9 o výměře 195m2, trvalý travní porost,

- id. 1/40 pozemku, parcela 221 o výměře 4172m2, ostatní plocha,

- id. 1/40 pozemku, parcela 707/5 o výměře 1088m2, orná půda,

- id. 1/40 pozemku, parcela 707/33 o výměře 6m2, orná půda,

- id. 1/40 pozemku, parcela 731/7 o výměře 8m2, ostatní plocha,

- id. 1/40 pozemku parcela 71 o výměře 17114m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 72 o výměře 2644m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový

 plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 73 o výměře 6000m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový

 plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 183 o výměře 1255m2, pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 184 o výměře 2212m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 220 o výměře 2331m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 384 o výměře 10772m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 560/1 o výměře 6035m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

- id. 1/40 pozemku parcela 635 o výměře 20334m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ

 Přídělový plán nebo jiný podklad,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Nýrsko, katastrální území Starý Láz, na listu vlastnictví č. 1201 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, u Katastrálního pracoviště Klatovy, v podílovém spoluvlastnictví povinné Aleny Kořínkové, výše podílu – 1/40, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 
KDY: 31.8.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 11.480,-Kč

Jistota: 3.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba 2 řadových garáží v kú Pavlov u Rynárce


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00061 ú 06 - 128

Předmětem dražby jsou:  

 

  1. budova bez č.p./č.e. nacházející se na pozemku parcelní číslo 65, LV 10001, označeném jako stavební parcela, garáž,

  2. budova bez č.p./č.e. nacházející se na pozemku parcelní číslo 66, LV 10001, označeném jako stavební parcela, garáž,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Pavlov, katastrální území Pavlov u Rynárce, na listu vlastnictví č. 3439 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Aleny Němcových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

 

Jedná se o nepodsklepené zděné stavby s jedním nadzemním podlažím a pultovou střechou. Garáž na parcele č. st. 65 je vnitřní a garáž na parcele č. st. 66 je koncová.  
KDY: 7.9.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 66.667,-Kč

Jistota: 15.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba RD čp. 14 se zahradou v obci Střezov


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00310 / 15 - 076


Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela 803 o výměře 619m², zastavěná plocha a nádvoří

 Součástí je stavba: Střezov, č.p. 14, bydlení

 Stavba stojí na pozemku p.č.: 803

- Pozemek, parcela 804 o výměře 327m2, zahrada

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Březno, katastrální území Březno u Chomutova na listu vlastnictví č. 432. Nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví manželů Miroslava a Jaroslavy Dolanských (SJM) – výše podílu 1/2 a povinného Miroslava Dolanského – výše podílu 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

 

Jedná se o pozemkový celek nepravidelného kompaktního tvaru, který se skládá ze dvou pozemků. Oplocený stavební pozemek p.č. 803 je v jižní části zastavěn hlavní stavbou rodinného domu č.p. 14. Dále je pozemek po obvodě zastavěn zanedbanými vedlejšími stavbami tvořícími hospodářské příslušenství. Nemovitost je připojena na elektřinu, veřejný vodovod z řadu a pevnou telekomunikační síť. Přístup vrátky, příjezdy vraty přes chlév nebo stodolu a vedení inženýrských sítí je bez závad přímo z obecní veřejné komunikace.

Příslušenství nemovité věci: chlév, stodola, chlívky, kolna, studna, žumpa z monolitického betonu, přípojky sítí – elektro, voda, pevná telekomunikační síť.
KDY: 14.9.2016 v 10.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 666.667,-Kč

Jistota: 80.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba pozemků v obci Březno


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00310 / 15 - 077


Předmětem dražby jsou:

pozemek, parcela č. 564/2 o výměře 184 m², ostatní plocha,

pozemek, parcela č. 805/2 o výměře 399 m², ostatní plocha,

pozemek, parcela č. 805/4 o výměře 10 m², ostatní plocha,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Březno, katastrální území Březno u Chomutova na listu vlastnictví č. 413. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví Miroslava Dolanského, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.
KDY: 14.9.2016 ve 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 3.600,-Kč

Jistota: 1.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba bytu 3+1 v Kadani


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00310 / 15 - 078


Předmětem dražby jsou:

jednotka č. 1452/12, byt, vymezeno v budově Kadaň, č.p. 1449, 1450, 1451, 1452, byt. dům, LV 6870, na parcele č. 1600, LV 6870, na parcele č. 1601, LV 6870, na parcele č. 1602, LV 6870, na parcele č. 1603, LV 6870, a podílu na společných částech domu a pozemku 7709/252756;

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Kadaň, katastrální území Kadaň na listu vlastnictví č. 7847. Nemovité věci ve společném jmění manželů Miroslava a Jaroslavy Dolanských, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.KDY: 21.9.2016 v 10.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 433.333,-Kč

Jistota: 60.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Dražba garáže v Kadani


ELEKTRONICKÁ DRAŽBA, čj. 049 EX 00310 / 15 - 079


Předmětem dražby jsou:

pozemek, parcela č. 2101/15 o výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Kadaň, č.e. 5206, garáž

Stavba stojí na pozemku p.č.: 2101/15; 

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Kadaň, katastrální území Kadaň na listu vlastnictví č. 1847. Nemovité věci ve společném jmění manželů Miroslava a Jaroslavy Dolanských, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.
KDY: 21.9.2016 v 13.00 hod.

KDE: www.exdrazby.cz

Nejnižší podání: 53.333,-Kč

Jistota: 20.000,-KčDražební vyhláška: viz příloha

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1156
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

30. 8. Vladěna

Zítra: Pavlína

Návštěvnost stránek

063205
Exekutorský úřad Pelhřimov