Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 310/15-211

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26. 7. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

 

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26. 7. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby je:  

pozemek, parcela č. 1139 o výměře 1420 m², zastavěná plocha a nádvoří;  

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 1139;

  • Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj;

 

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří na listu vlastnictví č. 3569. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví Miroslava Dolanského, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

 Jedná se o provozní objekt sestávající z administrativní části a prodejny, na kterou navazují skladovací prostory. Nemovitá věc je vhodná svým dispozičním řešením pro lehkou výrobu či skladování s administrativním a sociálním zázemím. Objekt se nachází v areálu ZLK v ulici Nádražní ve východní části města. Nemovité věci jsou napojeny na inženýrské sítě vodovod, kanalizaci a elektro. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrských sítí.

 IV.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 14.12.2016, č.j. 049 EX 00310/15-167, částkou 5.445.000,- Kč (cena dle znaleckého posudku, tj. 4.500.000,- Kč + DPH).

 V.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 3.630.000,- Kč.

 VI.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100.000,- Kč.

 

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0031015 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

 

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=41487

 

______________________________________________________________________

 ELEKTRONICKÁ DRAŽBA č.j. 049 EX 00272/12-758

 

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9. 8. 2017 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 9. 8. 2017 v 11.00 hod..

Předmětem dražby je:  

 

- id. 5/8 pozemku parcelní číslo 936/11, pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr,

 

se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov pro obec Pacov, katastrální území Roučkovice, na listu vlastnictví č. 117, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jindřicha Prince, nar. 1947, výše podílu – 5/8, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17. 6. 2016, č.j. 049 EX 00272/12-709, částkou 30.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 20.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 4.000,- Kč.

 Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0027212758 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=41589

_________________________________________________________________________

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA č.j. 049 EX 00272/12-759

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9. 8. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 9. 8. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

 - id. 5/8 pozemku parcelní číslo 862 označeném jako pozemková parcela, lesní pozemek,

- id. 5/8 pozemku parcelní číslo 1288 označeném jako pozemková parcela, orná půda,

 

se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Samšín, katastrální území Samšín, na listu vlastnictví č. 8 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jindřicha Prince, nar. 1947, výše podílu – 5/8, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

 

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17. 6. 2016, č.j. 049 EX 00272/12-709, částkou 100.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 66.667,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 15.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0027212759 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=41592

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

075201
Exekutorský úřad Pelhřimov