Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00002/00-022

Nařizuje se 2. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 29. 8. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 29. 8. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:

- Pozemek, parcela St. 95 o výměře 243m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Žirovnice, č.p. 5, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 95,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí a které tvoří zejména: podlahy z PVC, keramické dlažby, vytápění ústřední s kotlem na uhlí a s kotlem na zemní plyn, dvojitá dřevěná špaletová okna, vana, kombi WC, bojler, .., zapsané pro obec Žirovnice, katastrální území Žirovnice, na listu vlastnictví č. 1631 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve výlučném vlastnictví úpadce Petra Sepekáře, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Součásti a příslušenství tvoří kolník ve dvoře, garáž, venkovní úpravy jako je ohradní zeď, zpevněné plochy a přípojky elektro, vody, kanalizace a zemního plynu.

Výše nejnižšího podání se stanovuje podle smlouvy o provedení dražby ze dne 25.6.2018 částkou ve výši 240.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 25.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0000200 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=47129

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00736/05-364

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 19. 9. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 19. 9. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- id. ½ pozemku, parcela 1446/7 o výměře 160m², lesní pozemek

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Římov, katastrální území Branišovice u Římova, na listu vlastnictví č. 961 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště České Budějovice, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla s výší podílu 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 16. 5. 2018, č.j. 049 EX 00736/05-361, částkou 1.600,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1.067,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 500,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0073605364 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=46943&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=9**st=**taa=1**psn3[0]=35****pslau1_35[0]=3301****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps35[0]=-1**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00736/05-363

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 19. 9. 2018 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 19. 9. 2018 v 11.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

- id. ½ pozemku, parcela St. 43 o výměře 821m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Lahuť, č.p. 5, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43

- id. ½ pozemku, parcela 1030 o výměře 417m², ostatní plocha

- id. ½ pozemku, parcela 1058/4 o výměře 37m2, zahrada

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Mokrý Lom, katastrální území Mokrý Lom, na listu vlastnictví č. 406 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště České Budějovice, v podílovém spoluvlastnictví povinného Jaroslava Kintzla s výší podílu 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 16. 5. 2018, č.j. 049 EX 00736/05-361, částkou 785.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 523.333,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 60.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0073605363 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=46941&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=8**st=**taa=1**psn3[0]=35****pslau1_35[0]=3301****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps89[0]=-1**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00310/15-211, 278

Nový termín 1. elektronické dražby, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz, nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 22.6.2017, č.j. 049Ex 00310/15-211 se stanovuje na den 12.9.2018.

Čas zahájení elektronické dražby je ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12.9.2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

  • pozemek, parcela č. 1139 o výměře 1420 m², zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj;Stavba stojí na pozemku p.č.: 1139,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, u Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří na listu vlastnictví č. 3569. Nemovité věci ve výlučném vlastnictví Miroslava Dolanského, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o provozní objekt sestávající z administrativní části a prodejny, na kterou navazují skladovací prostory. Nemovitá věc je vhodná svým dispozičním řešením pro lehkou výrobu či skladování s administrativním a sociálním zázemím. Objekt se nachází v areálu ZLK v ulici Nádražní ve východní části města. Nemovité věci jsou napojeny na inženýrské sítě vodovod, kanalizaci a elektro. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrských sítí.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 14.12.2016, č.j. 049 EX 00310/15-167, částkou 5.445.000,- Kč (cena dle znaleckého posudku, tj. 4.500.000,- Kč + DPH).

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 3.630.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0031015 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=46821&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=12**st=**taa=1**psn3[0]=60****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=3503****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps36[0]=-1**

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

14. 8. Alan

Zítra: Hana

Návštěvnost stránek

090064
Exekutorský úřad Pelhřimov