Dražby nemovité

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00634/04-279

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 6. 6. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 6. 6. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:

  • budova č.p. 400 nacházející se na pozemku parcelní číslo 636 označeném jako stavební parcela, LV 42, rod. dům,

se všemi součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Cerekev, katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 1068 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Milana a Antonie Doskočilových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Stavba č.p. 400 postavená na pozemku parcela č. St. 636 je na LV č. 1068 zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti je provozována jako ubytovna a takové má i dispoziční provedení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 24. 4. 2015, č.j. 049 EX 00634/04-133 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 25.4.2016, č.j. 15 Co 217/2016, částkou 1.950.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 975.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 80.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0063404 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=46111

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00187/03-166

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 16. 5. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 16. 5. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

  •  id. 1/16 pozemku parcelní číslo 117 označeném jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,
  • Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 117
  • Součástí je stavba: Želetava, č.p. 69, bydlení
  • id. 1/16 pozemku parcelní číslo 169/1 označeném jako pozemková parcela, trvalý travní porost,
  • id. 1/16 pozemku parcelní číslo 3422/3 označeném jako pozemková parcela, zahrada,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Želetava, katastrální území Želetava, na listu vlastnictví č. 154 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice, v podílovém spoluvlastnictví povinné Drahomíry Juríkové s výší podílu 1/16, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 9.5.2008, č.j. 049 EX 00187/03-67, částkou 28.750,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 19.167,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 3.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0018703 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=45809&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=8**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3710****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps89[0]=-1**

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Návštěvnost stránek

086204
Exekutorský úřad Pelhřimov