Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00586/07-403

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 1. 11. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 1. 11. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- parcela 1119/48 o výměře 87m2, trvalý travní porost

- parcela 1119/49 o výměře 45m2, trvalý travní porost

- parcela 3650 o výměře 6235m2, orná půda

- parcela 3713 o výměře 1056m2, orná půda

- parcela 3717 o výměře 1065m2, orná půda

- parcela 3731 o výměře 263m2, ostatní plocha

- parcela 3735 o výměře 376m2, ostatní plocha

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Ráječko, katastrální území Ráječko, na listu vlastnictví č. 108 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Blansko, ve výlučném vlastnictví povinného Ing. Luboše Borka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1. 8. 2017, č.j. 049 EX 00586/07-391, částkou 240.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 160.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 25.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0058607403 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43016

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00586/07-402

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 1. 11. 2017 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 1. 11. 2017 v 11.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- Pozemek, parcela St. 1/1 o výměře 65m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Karolín, č.p. 14, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1/1

- Pozemek, parcela St. 1/6 o výměře 120m2, zastavěná plocha a nádvoří

- Pozemek, parcela 4/1 o výměře 226m2, zahrada

- Pozemek, parcela 120/2 o výměře 757m², ostatní plocha

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Rájec-Jestřebí, katastrální území Karolín, na listu vlastnictví č. 19 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Blansko, ve výlučném vlastnictví povinného Ing. Luboše Borka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o rodinný dvojdomek – podsklepený s půdním prostorem. V domě je 1 bytová jednotka.

Součásti a příslušenství: dřevník, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, trvalé porosty.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1. 8. 2017, č.j. 049 EX 00586/07-391, částkou 510.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 340.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 40.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0058607402 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43014

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00586/07-401

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 31. 10. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 31. 10. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- Pozemek, parcela St. 157 o výměře 37m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Horní Poříčí, č.e. 2, garáž

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 157

- Pozemek, parcela 19/10 o výměře 238m², trvalý travní porost

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Horní Poříčí, katastrální území Horní Poříčí u Letovic, na listu vlastnictví č. 191 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Boskovice, nemovitosti ve vlastnictví povinného Ing. Dalibora Ševčíka a RNDr. Marty Ševčíkové (SJM), nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1. 8. 2017, č.j. 049 EX 00586/07-391, částkou 155.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 103.333,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 15.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0058607401 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=43012

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00077/14-096

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 25. 10. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 25. 10. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- id. 5/9 pozemku, parcela 415 o výměře 595m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hodonice, č.p. 147, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: 415

- id. 5/9 pozemku, parcela 416 o výměře 94m2, ostatní plocha

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Hodonice, katastrální území Hodonice, na listu vlastnictví č. 259 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Znojmo, nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví povinné Michaely Svobodové, výše podílu – 5/9, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s půdním prostorem. V domě je 1 bytová jednotka. Dům je zděný, zastřešený sedlovou střechou, topení ústřední na tuhá paliva.

Součásti a příslušenství: garáž s kůlnou, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 21.6.2017, č.j. 049 EX 00077/14-086, částkou 355.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 236.667,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 40.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0007714 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=42881&taa=1&backurl=a=s**p=1**c1=2**c2=8**taa=1**bextendet=0**psn3[0]=116****pslau1_116[0]=3713****ps89[0]=-1**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00003/00-008

Nařizuje se v pořadí 2. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese

portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 18. 10. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou

dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18. 10. 2017 ve 14.00 hod..

 

Předmětem dražby jsou:

- id. ½ pozemku parcelní číslo 10/2 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav.,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/2,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 11 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Pohleď, č.e. 18, rod. rekr,

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 30/3 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí,

zapsané pro obec Pohleď, katastrální území Pohleď, na listu vlastnictví č. 192 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu

se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě, v podílovém spoluvlastnictví úpadce Martiny

Vošické, výše podílu - 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Příslušenství: vedlejší stavby, oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové

podezdívce, vrátka ocelová, přípojky IS.

 

Druhý spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ ve vlastnictví Zdeňka Vošického draží JUDr. Marcel Smékal,

soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha – východ dne 19.10.2017, sp. zn. 081 Ex 04819/06.

 

Výše nejnižšího podání se stanovuje podle smlouvy o provedení dražby ze dne 29.8.2017 částkou ve výši

82.500,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 25.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora

číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0000300 s uvedením jména nebo

názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na

účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=42833

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00710/14-162

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27. 9. 2017 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27. 9. 2017 ve 14.00 hod..

Předmětem dražby jsou:  

- id. 1/3 pozemku, parcela 3462 o výměře 1002m², orná půda

- id. 1/3 pozemku, parcela 3463 o výměře 1465m2, orná půda

- id. 1/3 pozemku, parcela 8403 o výměře 4184m2, orná půda

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Borkovany, katastrální území Borkovany, na listu vlastnictví č. 1340 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Hustopeče, nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví povinného Ing. Václava Ondrůje, výše podílu – 1/3.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 10.8.2015, č.j. 049 EX 00710/14-069, částkou 49.500,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 33.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 7.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0071014 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=42372

  

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Návštěvnost stránek

078242
Exekutorský úřad Pelhřimov