Dražby nemovité

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00008/14-089

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 28. 3. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28. 3. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

- Pozemek, parcela 5351/1 o výměře 17590m², orná půda

- Pozemek, parcela 5351/102 o výměře 135m2, orná půda

- Pozemek, parcela 5351/106 o výměře 6m2, orná půda

- Pozemek, parcela 5351/110 o výměře 932m2, orná půda

- Pozemek, parcela 5364/1 o výměře 15866m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 5364/18 o výměře 3543m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 5364/19 o výměře 396m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 5364/21 o výměře 31m2, ostatní plocha

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 4932 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Brno-město, ve výlučném vlastnictví povinného Radka Vrzala, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Pozemky leží v oblasti chráněného ložiskového území CHLÚ 13590000 Líšeň (Lesní lom), surovina vápenec, v severovýchodním pokračování dobývacího prostoru Líšeň II, ev. č. 60362.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26.1.2017, č.j. 049 EX 00008/14-060 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.1.2018, č.j. 20 Co 82/2017, částkou 10.780.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 7.186.667,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 400.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0000814 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=45263

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00495/15-160

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 28. 2. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28. 2. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

  • pozemek, parcela č. St. 314 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří;     
  • Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 314;
  • Součástí je stavba: bez čp/če, garáž;
  • pozemek, parcela č. 64/19 o výměře 903 m², orná půda;

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Obrataň, katastrální území Obrataň, na listu vlastnictví č. 453 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov, ve společném jmění manželů Marcela a Lenky Cudlínových, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 10.4.2017, č.j. 049 EX 00495/15-125, částkou 410.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 273.333,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 40.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0049515160 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44900&taa=1&backurl=c1=2**c2=15**a=s**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3304****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps2[0]=-1**

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00495/15-159

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 28. 2. 2018 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28. 2. 2018 v 11.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

  • družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Pelhřimov, IČ 00222721, se sídlem K Silu 1154, Pelhřimov, PSČ 393 01, s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu č. 3 o velikosti 1+3, na adrese Obrataň 156, PSČ 394 12 Obrataň, včetně všech součástí a příslušenství.

Výsledná cena draženého družstevního podílu je dána usnesením soudního exekutora ze dne 10.4.2017, č.j. 049 EX 00495/15-126, částkou 950.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 633.333,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 90.000,- Kč.

Zájemci o koupi draženého družstevního podílu jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0049515159 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

UPOZORNĚNÍ

Dle stanov Stavebního bytového družstva Pelhřimov může být členem družstva zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. Jako dražitelé se proto dražby mohou účastnit jen osoby splňující podmínky členství v družstvu.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44898&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=7**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3304****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps2[0]=-1**

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00495/15-158

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27. 2. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27. 2. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

  • id. ½ pozemku, parcela č. 189/1 o výměře 5452 m², trvalý travní porost,
  • id. ½ pozemku, parcela č. 189/2 o výměře 834 m², trvalý travní porost,

 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Trpišovice, katastrální území Koňkovice, na listu vlastnictví č. 126 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, v podílovém spoluvlastnictví povinného Marcela Cudlína, výše podílu – ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 10.4.2017, č.j. 049 EX 00495/15-124, částkou 45.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 30.000,- Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 8.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0049515158 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44896&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=9**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3601****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps35[0]=-1**

  

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

Návštěvnost stránek

084178
Exekutorský úřad Pelhřimov