DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00530/08-300

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 2. 3. 2022 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 2. 3. 2022 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- pozemek, parcela 55/5 o výměře 50m², zahrada,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaný pro obec a katastrální území Horní Cerekev, na listu vlastnictví č. 312 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 3.11.2021, č.j. 049 EX 00530/08-294, částkou 8 750,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou 5 833 ,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku 1 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0053008 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=59656

 

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

 

GDPR

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 

Návštěvnost stránek

124870
Exekutorský úřad Pelhřimov