Jak nařídit exekuci

Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného (věřitele) došlý soudnímu exekutorovi.

Návrh oprávněného musí mít náležitosti podle ust. § 38 e.ř. (z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů):

  • v exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
  • k exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, a popřípadě rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie).

Soudní exekutor v rámci poskytování další činnosti exekuční návrh pro oprávněného sepíše.

Za tím účelem  oprávněný doručí (osobně, poštou, mailem, datovou schránkou)  soudnímu exekutorovi  exekuční titul s doložkou právní moci (razítko orgánu, který titul vydal, s vyznačeným datem právní moci) a dále oprávněný sdělí  soudnímu exekutorovi své kontaktní údaje (adresa, mobil, e-mail, číslo účtu).

Soudní exekutor rovněž sepíše s oprávněným "dohodu o další činnosti exekutora", kterou spolu s exekučním návrhem odešle k podpisu oprávněnému.

Dnem doručení podepsaného exekučního návrhu soudnímu exekutorovi s přílohami v něm uvedenými je exekuční řízení zahájeno.

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

 

Návštěvnost stránek

155262
Exekutorský úřad Pelhřimov