DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00207/05-137

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 1. 9. 2021 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 1. 9. 2021 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:

 - id. ½ pozemku, parcely St. 41/1 o výměře 2079 m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Častrov, č.p. 32, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 41/1

- id. ½ pozemku, parcely St. 41/2 o výměře 123 m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Častrov, č.p. 135, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 41/2

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaného pro obec a katastrální území Častrov, na listu vlastnictví č. 217 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 18.1.2021, č.j. 049 EX 00207/05-107, částkou 600 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 300 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 30 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0020705 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=58507

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

 

GDPR

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

 

Návštěvnost stránek

119991
Exekutorský úřad Pelhřimov