DRAŽBY NEMOVITÉ

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00351/18-135

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26.8. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.8. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 1731/17, byt, vymezeno v budově Hranice I - Město, č.p. 1730, 1731, byt. dům, LV 6027, na parcele St. 3369, LV 6027, parcela St. 3369, zastavěná plocha a nádvoří, a podíl na společných částech domu a pozemku 7254/309599; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec a katastrální území Hranice, na listu vlastnictví č. 6417, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, u Katastrálního pracoviště Hranice.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1.4.2020, č.j. 049 EX 00351/18 – 115, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28.5.2020, č.j. 40 Co 141/2020-123, částkou ve výši 1 630 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 086 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0035118 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=55357

_________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00223/18-212

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.8. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12.8. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- id. 1/2 pozemku, parcela 5503/7 o výměře 674 m², trvalý travní porost,

zapsaná pro obec a katastrální území Jihlava, na listu vlastnictví č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, včetně její součásti, a to id. 1/2 rodinného domu č.p. 5685/14 popsaného ve znaleckém posudku vypracovaném znalcem panem Zdeňkem Thomayerem dne 2.6.2020, pod pořadovým číslem č. 2716-37/2020.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 10.6.2020, č.j. 049 EX 00223/18-204, částkou ve výši 3 825 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 2 550 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0022318 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=55327

_____________________________________________________________________

 

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00295/04-158,204 - ODROČENA

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 15.4. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 15.4. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - Pozemek, parcela St. 144 o výměře 102m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Žizníkov, č.p. 92, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 144

- Pozemek, parcela St. 146 o výměře 14m², zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.

- Stavba bez čp/če, jiná st. na parcele č. St. 146,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Česká Lípa, katastrální území Žizníkov, na listu vlastnictví č. 5080 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, u Katastrálního pracoviště Česká Lípa.

Jedná se o pozemek p.č. st. 144, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 92. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží, obsahuje jeden byt a celý je využíván k bydlení. Součástí nemovité věci je pozemek p.č. st. 146, jehož součástí je jiná stavba. Jedná o kolnu do 25 m². Přístup je přes pozemek p.č. 245/8, který je jiného vlastníka. Přístup není zajištěn věcným břemenem ani jiným právním aktem.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 4.6.2018, č.j. 049 EX 00295/04-156, částkou ve výši 600 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 400 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 80 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0029504 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=54256

_____________________________________________________________________

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00842/13-122 - ODROČENA !

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.3. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20. 3. 2019 ve 14.00 hod.

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - pozemek, parcela St. 186 o výměře 755 m², zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: Žďár nad Orlicí, č.p. 132, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 186,      

- pozemek, parcela 200/9 o výměře 97 m², zahrada,  

- pozemek, parcela 209/1 o výměře 2391 m², zahrada,

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, u Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec Žďár nad Orlicí, katastrální území Žďár nad Orlicí na listu vlastnictví č. 128.

Příslušenství nemovitosti tvoří: garáž s kůlnou, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka, trvalé porosty.

Výsledná cena dražené nemovitosti včetně jejího příslušenství je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26.9.2017, č.j. 049 EX 00842/13-080 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.října 2018, č.j. 25 Co 319/2017-144, částkou ve výši 2 350 000,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 566 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 70 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0084213 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=49756

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

12. 8. Klára

Zítra: Alena

 

Návštěvnost stránek

110883
Exekutorský úřad Pelhřimov