DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00396/07-165

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26.2. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.2. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- id. ½ pozemku, parcely St. 45 o výměře 424 m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hořepník, č.p. 31, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 45

- id. ½ pozemku, parcely St. 46/2 o výměře 61 m², zastavěná plocha a nádvoří,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaného pro obec a katastrální území Hořepník, na listu vlastnictví č. 629 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 7.5.2019, č.j. 049 EX 00396/07-117, částkou ve výši 780 000,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 390 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0039607 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=53683

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00156/17-049

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 5.2. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 5.2. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- id. 1/12 pozemku, parcela St. 140 o výměře 424m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Opolany, č.p. 140, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 140

- id. 1/12 pozemku, parcela 443/3 o výměře 222m², zahrada,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaného pro obec a katastrální území Opolany, na listu vlastnictví č. 461 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Nymburk.

Příslušenstvím nemovité věci je sklad za domem, kolna samostatná, přístřešek u vstupu do RD, studna, přípojky sítí, oplocení vč. plotových vrat a vrátek, domácí vodárna, chodník, žumpa.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 16.10.2019, č.j. 049 EX 00156/17-048, částkou ve výši 112 167,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 74 778,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 20 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0015617 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=53289

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00311/09-113

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 22.1. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 22.1. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- id. 1/12 pozemku, parcela 917/20 o výměře 3579 m², orná půda,  

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Kutná Hora pro obec Horka II, katastrální území Horka nad Sázavou na listu vlastnictví č. 445.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 8.10.2019, č.j. 049 EX 00311/09-107, částkou ve výši 6 410,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 4 273,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 2 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0031109 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=53231

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00842/13-122 - ODROČENA !

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.3. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20. 3. 2019 ve 14.00 hod.

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - pozemek, parcela St. 186 o výměře 755 m², zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: Žďár nad Orlicí, č.p. 132, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 186,      

- pozemek, parcela 200/9 o výměře 97 m², zahrada,  

- pozemek, parcela 209/1 o výměře 2391 m², zahrada,

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, u Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec Žďár nad Orlicí, katastrální území Žďár nad Orlicí na listu vlastnictví č. 128.

Příslušenství nemovitosti tvoří: garáž s kůlnou, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka, trvalé porosty.

Výsledná cena dražené nemovitosti včetně jejího příslušenství je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26.9.2017, č.j. 049 EX 00842/13-080 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.října 2018, č.j. 25 Co 319/2017-144, částkou ve výši 2 350 000,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 566 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 70 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0084213 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=49756

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

 

Návštěvnost stránek

105995
Exekutorský úřad Pelhřimov