DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00187/03-237

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27. 2. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27. 2. 2019 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou: 

- id. 1/16 pozemku parcelní číslo 117 označeném jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Želetava, č.p. 69, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 117

- id. 1/16 pozemku parcelní číslo 169/1 označeném jako pozemková parcela, trvalý travní porost,

- id. 1/16 pozemku parcelní číslo 3422/3 označeném jako pozemková parcela, zahrada,  se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Želetava, katastrální území Želetava, na listu vlastnictví č. 154 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice. 

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 9.5.2008, č.j. 049 EX 00187/03-67, částkou 28 750,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 14 375,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 3 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0018703 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=49450&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=8**st=**taa=1**psn3[0]=108****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=-1****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=3710****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps89[0]=-1**

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00367/07-241

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 23. 1. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 23. 1. 2019 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - id. ½ pozemku, parcela St. 6/2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6/2

- id. ½ pozemku, parcela St. 64, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Palupín, č.p. 48, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 64,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí, zapsané pro obec Strmilov, katastrální území Palupín, na listu vlastnictví č. 722 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, u Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 29. 10. 2018, č.j. 049 EX 00367/07-237, částkou 400 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 266 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 60 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0036707 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=49081

  

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

V dnech 27.12.-31.12.2018 bude Exekutorský úřad uzavřen. 

Návštěvnost stránek

096186
Exekutorský úřad Pelhřimov