DRAŽBY NEMOVITÉ

 

Elektronická opakovaná dražba č.j. 049 EX 00396/07- 209

Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11.11. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11.11. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - id. 1/2 pozemku, parcela St. 45 o výměře 424 m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Hořepník, č.p. 31, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 45

- id. 1/2 pozemku, parcela St. 46/2 o výměře 61 m², zastavěná plocha a nádvoří,

se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaného pro obec a katastrální území Hořepník, na listu vlastnictví č. 629 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 7.5.2019, č.j. 049 EX 00396/07-117, částkou ve výši 780 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny částkou ve výši 390 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0039607 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=56119

_____________________________________________________________________

 

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00351/18-135 - ODROČENA

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26.8. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.8. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 1731/17, byt, vymezeno v budově Hranice I - Město, č.p. 1730, 1731, byt. dům, LV 6027, na parcele St. 3369, LV 6027, parcela St. 3369, zastavěná plocha a nádvoří, a podíl na společných částech domu a pozemku 7254/309599; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec a katastrální území Hranice, na listu vlastnictví č. 6417, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, u Katastrálního pracoviště Hranice.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1.4.2020, č.j. 049 EX 00351/18 – 115, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28.5.2020, č.j. 40 Co 141/2020-123, částkou ve výši 1 630 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 086 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0035118 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=55357

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 Elektronická dražba č.j. 049 EX 00295/04-158,204 - ODROČENA

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 15.4. 2020 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 15.4. 2020 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - Pozemek, parcela St. 144 o výměře 102m², zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Žizníkov, č.p. 92, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 144

- Pozemek, parcela St. 146 o výměře 14m², zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.

- Stavba bez čp/če, jiná st. na parcele č. St. 146,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Česká Lípa, katastrální území Žizníkov, na listu vlastnictví č. 5080 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, u Katastrálního pracoviště Česká Lípa.

Jedná se o pozemek p.č. st. 144, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 92. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží, obsahuje jeden byt a celý je využíván k bydlení. Součástí nemovité věci je pozemek p.č. st. 146, jehož součástí je jiná stavba. Jedná o kolnu do 25 m². Přístup je přes pozemek p.č. 245/8, který je jiného vlastníka. Přístup není zajištěn věcným břemenem ani jiným právním aktem.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 4.6.2018, č.j. 049 EX 00295/04-156, částkou ve výši 600 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 400 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 80 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0029504 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=54256

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

31. 10. Štěpánka

Zítra: Felix

 

Návštěvnost stránek

112920
Exekutorský úřad Pelhřimov