DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00223/18-271

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 17.2. 2021 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 17.2. 2021 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

- pozemek, parcela St. 672 o výměře 709 m², zastavěná plocha a nádvoří,  

 Součástí je stavba: Brtnice č.p. 468, rod.dům;

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 672;

- pozemek, parcela St. 1394 o výměře 29 m², zastavěná plocha a nádvoří,  

 Součástí je stavba: Brtnice č.e. 289, garáž;

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1394;

- pozemek, parcela 1410/2 o výměře 478 m², orná půda,

- pozemek, parcela 1436/12 o výměře 128 m², zahrada,

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Jihlava, pro obec a katastrální území Brtnice, na listu vlastnictví č. 584.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 3.12.2020, č.j. 049 EX 00223/18 – 265, částkou ve výši 3 540 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 2 360 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0022318 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=56941

_____________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00351/18-135, 163

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 24.2. 2021 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 24.2. 2021 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 1731/17, byt, vymezeno v budově Hranice I - Město, č.p. 1730, 1731, byt. dům, LV 6027, na parcele St. 3369, LV 6027, parcela St. 3369, zastavěná plocha a nádvoří, a podíl na společných částech domu a pozemku 7254/309599; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec a katastrální území Hranice, na listu vlastnictví č. 6417, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, u Katastrálního pracoviště Hranice.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 1.4.2020, č.j. 049 EX 00351/18 – 115, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28.5.2020, č.j. 40 Co 141/2020-123, částkou ve výši 1 630 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 086 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0035118 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=56995

_________________________________________________________________________________________________ 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

Od 21.12.2020 do 31.12.2020 bude exekutorský úřad uzavřen.

GDPR

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

 

Návštěvnost stránek

115169
Exekutorský úřad Pelhřimov