DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00923/04-112

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 30. 10. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 30. 10. 2019 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- bytová jednotka č. 1207/9 v budově Cheb, č.p. 1207, 1208, byt. dům, LV 8345, nacházející se na pozemku parcelní číslo 4209 označeném jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, LV 8345 a podílu na společných částech domu a pozemku 6063/159680; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitosti, zapsaná pro obec Cheb, katastrální území Cheb, na listu vlastnictví č. 10750 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Cheb.

Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26. 7. 2019, č.j. 049 EX 00923/04-107, částkou ve výši 1 200 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou 800 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku 60 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0092304 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=52545

_________________________________________________________________________________________________

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00126/16-069

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 18. 9. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18. 9. 2019 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- pozemek, parcela č. 2496/107 o výměře 695 m², trvalý travní porost, se všemi jeho součástmi, zapsaný pro obec a katastrální území Jablunkov, na listu vlastnictví č. 4904 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, u Katastrálního pracoviště Třinec.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 18. 6. 2019, č.j. 049 EX 00126/16-067, částkou ve výši  18 070,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou 12 047,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku 5 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0012616 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=52014

____________________________________________________________

 Elektronická dražba č.j. 049 EX 00436/17-172

Nařizuje se v pořadí 3. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9. 10. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 9. 10. 2019 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 2132/12, byt, vymezeno v budově Karlovy Vary, č.p. 2132, byt. dům, LV 4796, na parcele č. 971, LV 4796, parcela č. 971, parcela č. 974, a podíl na společných částech domu a pozemku 10034/717011; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 6511 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, u Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17. 10. 2018, č.j. 049 EX 00436/17-050, částkou ve výši 11 900 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši 40% výsledné ceny částkou 4 760 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku 100 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0043617172 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

Video z bytu je možné shlédnout na adrese: https://uloz.to/!lF4zPoNqYTr7/vid-20180412-wa0000-mp4 

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=51925

____________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00436/17-171

Nařizuje se v pořadí 3. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9. 10. 2019 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 9. 10. 2019 v 11.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 2132/47, dílna nebo provozovna, vymezeno v budově Karlovy Vary, č.p. 2132, byt. dům, LV 4796, na parcele č. 971, LV 4796, parcela č. 971, parcela č. 974, a podíl na společných částech domu a pozemku 2722/717011; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 6511 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, u Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17. 10. 2018, č.j. 049 EX 00436/17-051, částkou ve výši 3 300 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši 40% výsledné ceny částkou 1 320 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku 80 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0043617171 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=51923

 

 

____________________________________________________________

 

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00842/13-122 - ODROČENA !

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.3. 2019 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20. 3. 2019 ve 14.00 hod.

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby jsou:  

 - pozemek, parcela St. 186 o výměře 755 m², zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: Žďár nad Orlicí, č.p. 132, bydlení, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 186,      

- pozemek, parcela 200/9 o výměře 97 m², zahrada,  

- pozemek, parcela 209/1 o výměře 2391 m², zahrada,

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, u Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec Žďár nad Orlicí, katastrální území Žďár nad Orlicí na listu vlastnictví č. 128.

Příslušenství nemovitosti tvoří: garáž s kůlnou, venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plot, vrata, vrátka, trvalé porosty.

Výsledná cena dražené nemovitosti včetně jejího příslušenství je dána usnesením soudního exekutora ze dne 26.9.2017, č.j. 049 EX 00842/13-080 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.října 2018, č.j. 25 Co 319/2017-144, částkou ve výši 2 350 000,00 Kč.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 566 667,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 70 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0084213 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=49756

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

16. 9. Ludmila

Zítra: Naděžda

 

Návštěvnost stránek

102782
Exekutorský úřad Pelhřimov