DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00370/22-046

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 18. 10. 2023 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18. 10. 2023 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č.p/č. jednotky 422/15 - byt, Budova část obce Bohnice, č.p. 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, LV 618, bytový dům, na parcele parc.č. 590/3, 590/4, 590/5, 590/6, 590/7, 590/8, 590/9, 590/10, 590/11, 590/12, 590/13, 590/14, 590/15, LV 618, a podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 7239/2516639; zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, u Katastrálního pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Bohnice na listu vlastnictví č. 4923.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 8.8.2023, č.j. 049 EX 00370/22 – 039 částkou ve výši 5 209 280,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 3 472 853,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 100 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0037022 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/drazba/5470

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

22. 9. Darina

Zítra: Berta

 

Návštěvnost stránek

144182
Exekutorský úřad Pelhřimov