DRAŽBY NEMOVITÉ

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00436/17-057

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12. 12. 2018 v 10.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12. 12. 2018 v 11.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 2132/12, byt, vymezeno v budově Karlovy Vary, č.p. 2132, byt. dům, LV 4796, na parcele č. 971, LV 4796, parcela č. 971, parcela č. 974, a podíl na společných částech domu a pozemku 10034/717011; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 6511 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, u Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17.10.2018, č.j. 049 EX 00436/17-050, částkou ve výši 11 900 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 7 933 333,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 4 000 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0043617057 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=48858&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=7**st=**taa=1**psn3[0]=51****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=3403****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps2[0]=-1**

________________________________________________________________________________________________

Elektronická dražba č.j. 049 EX 00436/17-058

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12. 12. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12. 12. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 2132/47, dílna nebo provozovna, vymezeno v budově Karlovy Vary, č.p. 2132, byt. dům, LV 4796, na parcele č. 971, LV 4796, parcela č. 971, parcela č. 974, a podíl na společných částech domu a pozemku 2722/717011; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 6511 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, u Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17.10.2018, č.j. 049 EX 00436/17-051, částkou ve výši 3 300 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 2 200 000,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 1 200 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0043617058 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=48865&taa=1&backurl=a=s**c1=2**c2=12**st=**taa=1**psn3[0]=51****pslau1_35[0]=-1****pslau1_116[0]=-1****pslau1_51[0]=3403****pslau1_86[0]=-1****pslau1_78[0]=-1****pslau1_132[0]=-1****pslau1_124[0]=-1****pslau1_94[0]=-1****pslau1_43[0]=-1****pslau1_19[0]=-1****pslau1_27[0]=-1****pslau1_60[0]=-1****pslau1_108[0]=-1****pslau1_141[0]=-1****bextendet=0**pfrom=**pto=**ps36[0]=-1**

________________________________________________________________________________________________

 Elektronická dražba č.j. 049 EX 00436/17-059

Nařizuje se v pořadí 1. elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11. 12. 2018 ve 13.00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11. 12. 2018 ve 14.00 hod..

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup podle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a dražiteli je potvrzeno e-mailem.

Předmětem dražby je:  

- jednotka č. 1012/3, byt, vymezeno v budově Karlovy Vary, č.p. 1012, byt. dům, LV 1710, na parcele č. 2295, LV 1710, parcela č. 2295, a podíl na společných částech domu a pozemku 8128/39255; se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovité věci, zapsaná pro obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 4237 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, u Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.

Výsledná cena dražené nemovité věci je dána usnesením soudního exekutora ze dne 17.10.2018, č.j. 049 EX 00436/17-052, částkou ve výši 2 300 000,00 Kč.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 1 533 333,00 Kč.

Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 800 000,00 Kč.

Zájemci o koupi dražené nemovité věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0043617059 s uvedením jména nebo názvu registrovaného dražitele. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, který předchází dni konání dražby.

https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=48867

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 15.00 hod.
Pá: 8.30 hod – 14.00 hod.

GDPR

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

Návštěvnost stránek

094550
Exekutorský úřad Pelhřimov