Rozsah oprávnění - poskytované služby

Kdo jsme:

JUDr. Jany Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Pelhřimově  působí na celém území ČR od roku 2002.

Co nabízíme:

Provádíme nucený výkon povinností, které dlužník dobrovolně nesplnil, a které mu byly uloženy vykonatelným exekučním titulem, kterým je podle § 40 e.ř. (z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů) zejména :

 • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,
 • vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuci nařizuje a soudního exekutora pověřuje příslušný exekuční soud na základě návrhu oprávněného.

Exekuce provádíme těmito způsoby:

Vymáhání peněžitých pohledávek:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitých věcí
 • postižením závodu
 • správou nemovité věci
 • dražby movitých i nemovitých zástav na návrh zástavního věřitele
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech
 • pozastavením řidičského oprávnění (pouze u výživného na nezletilé děti)

Vymáhání jiných povinností než nepeněžité plnění:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Exekutor v rámci další činnosti zejména:

 • poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, zejména sepisuje exekuční návrhy,
 • sepisuje listiny a vykonává jinou činnost, stanoví-li tak zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
 • přijímá peníze do úschovy (v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením)
 • sepisuje exekutorské zápisy osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Náklady exekuce:

Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému dlužník.  Soudní exekutor je vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Výši  odměny exekutora a dalších nákladů exekuce obsahuje vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a nákladách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem a vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Výhody exekučního řízení:  

Oprávněný (věřitel) v návrhu na nařízení exekuce nemusí na rozdíl od návrhu na výkon rozhodnutí prováděný soudem  označit, který majetek povinného (dlužníka) má být postižen. Soudní exekutor poté, co je pověřen soudem k provedení exekuce, sám vylustruje majetek povinného. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exečkučním řízení  provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby. Exekuční řízení je  efektivní, rychlé a  zákonné uspokojení práv věřitelů.

 

 

 

 

Sídlo úřadu:

Pražská 1948

393 01 Pelhřimov

 

Úřední hodiny:

Po-Čt: 8.30 hod. - 14.30 hod.
Pá: 8.30 hod – 13.00 hod.

GDPR

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

 

Návštěvnost stránek

155260
Exekutorský úřad Pelhřimov